مدت امامت دوازده امام تاریخ شروع و خاتمه

مدت امامت دوازده امام تاریخ شروع و خاتمه

(۱) علی المرتضی ۶۳۲ تا ۶۶۱ (۲۹ سال)
(۲) حسن المجتبی ۶۶۱ تا ۶۷۰ (۹ سال)
(۳) حسین الشهید ۶۷۰ تا ۶۸۰ (۱۰ سال)
(۴) علی السجاد ۶۸۰ تا ۷۱۲ (۳۲ سال)
(۵) محمد الباقر ۷۱۲ تا ۷۳۲ (۲۰ سال)
(۶)جعفر الصادق ۷۳۲ تا ۷۶۵ (۳۳ سال)
(۷) موسی الکاظم ۷۶۵ تا ۷۹۹ (۳۴ سال)
(۸) علی الرضا ۷۹۹ تا ۸۱۷ (۱۸ سال)
(۹) محمد التقی ۸۱۷ تا ۸۳۵ (۱۸ سال)
(۱۰) علی النقی ۸۳۵ تا ۸۶۸ (۳۳ سال)
(۱۱) حسن العسکری ۸۶۷ تا ۸۷۴ (۷ سال)
(۱۲) محمد المهدی از ۸۷۴ تا زمان حال (تاکنون ۱۱۸۵ سال)

مطالب مشابه
ارسال دیدگاه جدید
شما میتوانید نظر و پیشنهاد خود راجب سایت و مطلب را برای ما ارسال کنید.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

دیدگاهی ارسال نشده است!